Privacy policy

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym  danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies. 

  1. Informacje ogólne

Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: inventaxr.com Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Inventa XR sp. z o. o. ul.  Dobrzańskiego 1A lok 1.14 20-00 Lublin 

Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: [email protected] Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych  dobrowolnie w Serwisie. 

Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach: 

– Obsługa zapytań przez formularz 

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący  sposób: 

– Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do  systemów Operatora. 

– Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”). 2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora 

Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certy-  kat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszy frowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne. 

Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania,  wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności  oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych. 

  1. Hosting 

Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora: OVH 4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych 

W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym  odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania  obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców: upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu  działania strony 

Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do  wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu  rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej  niż przez 3 lata. 

Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:

– dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących, 

– ich sprostowania, 

– usunięcia, 

– ograniczenia przetwarzania, oraz przenoszenia danych. 

Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c)  wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów  realizowanych przez Administratora, w tym pro lowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie  mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do prze twarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia,  dochodzenia lub obrony roszczeń. 

Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym  podejmowaniu decyzji, w tym pro lowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy  oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie  danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej. 

  1. Informacje w formularzach 

Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile  zostaną one podane. 

Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP). Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w  formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres  e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formula rza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego,  rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do  czego on służy. 

  1. Logi Administratora 

Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wyko rzystywane w celu administrowania serwisem. 

  1. Istotne techniki marketingowe 

Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z  siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie  zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym  użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć rekla mową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies  przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/ 

  1. Informacja o plikach cookies 

Serwis korzysta z plików cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe,  które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do  korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony interneto wej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz  uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu. 

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach: 

utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na  każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; 

realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”; W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session  cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które prze chowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony  internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies  przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach  plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. 

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj  domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.  Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa  umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies  Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki interneto wej. 

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na  stronach internetowych Serwisu. 

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą  być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to   rm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter  (Twitter Inc. z siedzibą w USA). 

  1. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę? 

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki.  Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania,  bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach  może uniemożliwić korzystanie ze stron www